Hizmetlerimiz

Danışmanlık

Şirket Birleşme ve Devralma İşlemleri Danışmanlığı

Birleşme, devralma, satış veya halka arz işlemlerinin kendisine özgü risk ve fırsatları vardır. Bu işlemler süresince her adımda karşılaşılacak zorluklara uygun çözümler bulabilmek için teknik bilgi ve tecrübeye gereksinim vardır. Lendo Türkiye olarak sahip olduğumuz teknik bilgi ve tecrübelerimiz sayesinde size her aşamada destek sağlamaya ve başarılı sonuçlar almaya yardımcı olmaya hazırız.

Birleşme ve devralma işlemlerinde uzman ekibimiz tarafından verilecek destek sadece işleme hazırlama ve işlemin gerçekleştirilmesi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda işlem sonrası uyum aşamalarında da danışmanlık hizmetlerimizle şirketinize destek sağlamaya devam etmekteyiz.

Finansal Hizmetler Danışmanlığı

Her geçen gün finansal riske ilişkin küresel kaygılar Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de artmaktadır. Finans sektöründeki önemli ticari ve düzenleyici gelişmeler şirketlerin finans, aktüerya, risk ve sermaye yönetimi uygulamalarını geliştirmesini zorunlu hale getirmekte, şirketleri yerel düzenleyicilerin artan taleplerini karşılamak ve bazı durumlarda küresel sermaye standartlarına hazırlamak zorunda bırakmaktadır. Bu bağlamda Lendo Türkiye olarak şirket birleşme ve devralmaları, finansman yaratma ve değerleme konuları başta olmak üzere geniş kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Birleşme ve devralma işlemlerinde uzman ekibimiz tarafından verilecek destek sadece işleme hazırlama ve işlemin gerçekleştirilmesi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda işlem sonrası uyum aşamalarında da danışmanlık hizmetlerimizle şirketinize destek sağlamaya devam etmekteyiz.

Yönetim Danışmanlığı

Deneyimli danışmanlık ekibimiz ile, şirketinizi büyütmek, geliştirilmek veya daha rekabetçi bir hale getirmek için stratejinizin belirlenmesinde, doğru kararlar almanızda ve bunları uygulanır duruma getirmenizde size hizmet vermek için hazırız.

Hukuk

Enerji Danışmanlığı

Dünya genelinde Enerji piyasalarında meydana gelen değişimler, Enerji Hukuku ve ilgili mevzuatların günümüz Türkiye’si açısından büyük önem kazanmasına neden olmuştur. Yerli ve yabancı yatırımcılar için gün geçtikçe cazip bir hale gelen Türkiye enerji piyasasının büyümeye açık olduğu tartışmasızdır.

Enerji piyasasında faaliyet göstermek isteyen/ faaliyet gösteren girişimcilerin, ilgili mevzuatı, düzenlemeleri ve başta EPDK olmak üzere ilgili kurum kararlarını bilmesi ve ticari işletmelerini bunlara uygun bir şekilde şekillendirmeleri gerekmektedir. Lendo Türkiye olarak, Enerji piyasasındaki deneyimli ve uzman profesyonellerden oluşan ekibimiz ile müşterilerimize sadece teorik düzlemde değil, aynı zamanda pratik düzlemde de yardımcı oluyoruz. Bu bağlamda, EPDK ve mevzuat düzenlemelerinin analizlerinin yapılması, proje geliştirme ve finansman, enerji projeleri hazırlanması ve hukuki durum tespiti raporlarının hazırlanması, izin ve lisans başvurularının hazırlanması, özel ve kamu kurumları ile yapılacak anlaşmaların hazırlanması, enerji projelerinin ve şirketlerin devralınması konularında müşterilerimize destek sağlıyoruz.

Ticaret Danışmanlığı

2001 yılından bugüne ekonomik ve ticari hayatın gittikçe daha ayrıntılı ve karmaşık hükümlerle düzenleme altına alınması Ticaret Hukukunu hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Mevcut bu hızlı değişim içerisinde şirketlerin ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken hukuk hizmetlerine duydukları ihtiyaçlar önem arz etmeye başlamıştır. Bu bağlamda konusunda uzman ekibimiz ile şirket kuruluşlarının ulusal ve uluslararası ticaret hukukuna uygunluğu, genel kurul ve yönetim kurullarının oluşumu, paydaşların ve şirket menfaatlerinin korunması ve gözetilmesi vb. konularda destek sağlıyoruz. 

Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatı birçok firma için kritik öneme sahip olmasına rağmen, mevzuattaki ve uygulamadaki karmaşıklıklar problem teşkil etmektedir. Uzmanlık geçmişlerinde kamu sektöründe ve özel sektörde üst düzet yöneticilik yapan uzmanlarımızın vergi mevzuatına teorik ve pratik düzeyde hâkim olmaları bu alandaki yetkinliğimiz ile müşterilerimize destek olabilmemizi sağlamaktadır. Bu bağlamda, Türk vergi kanunlarına ilişkin uygunluk değerlendirmesi, ulusal ve uluslararası vergi planlaması, şirket birleşme/bölünme/devralma süreçlerinde vergilendirme vb. konularda müşterilerimize destek sağlıyoruz.

Süreç ve Kurumsallaşma

Son yıllarda gelişen teknolojinin ve buna bağlı ihtiyaçların hızlı bir şekilde değişiklik göstermesiyle birlikte şirketler, değişime ve gelişime ayak uydurmak durumunda kalmışlardır. Bu bağlamda, iş sürecinin düzenli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi başarıya giden yolda şirketlerin sahip olması gereken en önemli araçlardan birisi halinde gelmiştir. Uzman ekibimiz ile şirketlerin başarıya odaklı süreçlerinde stratejik ve performans hedeflerine ulaşmalarına destek sağlıyoruz.

Altyapı Yatırım Projeleri Danışmanlığı

Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde faaliyet gösteren müşterilerimize büyük ölçekli altyapı yatırım projelerinin ve programlarının başlangıçta planlama aşamasından teslim aşamasına kadar ki süreçlerde destek sağlıyoruz. Uzman ekibimiz teknik ve finansal bilgilerinin ışığında alt yapı yatırım projelerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetleri en iyi şekilde almanızı sağlar.

Denetim

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Güçlü sektör bilgisi ve tecrübesi ile oluşturulmuş, deneyimli ve uzman profesyonellerden oluşan ekibimiz, müşterilerine fark yaratan hizmetler sağlamaktadır. Bu çerçevede Lendo Türkiye olarak güçlü ekibimiz sayesinde, şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen yasal standartlara uygunluğunun ve doğruluğunun tespiti, şirketler tarafından kullanılan muhasebe politikalarının incelenmesi ve denetlenmesi,  mali tabloların hazırlanması, işletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde uygunluğunun belirlenmesi konularında müşterilerimize geniş kapsamlı hizmet sağlamaktayız.

Halka Arz

Türkiye Sermaye Piyasalarında halka açık olmayan ortaklık paylarının ulusal pazarda ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için izahnamede yer alacak, kapsamı ve dönemi halka arz dönemine göre belirlenecek finansal tabloların denetiminin gerçekleştirilmesi için hizmet vermekteyiz.

Finansal Yönetim ve Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri

Günümüzde yaşanan ekonomik belirsizlikler, gelişmiş ve hızlı büyüyen ülkelerdeki büyüme arayışlarında zorlukları da beraberinde getirmektedir. Muhasebe ve vergi uzmanlarından oluşan ekibimiz, meydana gelen tüm muhasebe değişikliklerinin uygulanmasında sektör çapında geniş deneyim sahibidir. Ekibimiz, muhasebe standartlarında yapılan değişiklikler ile gündeme gelebilecek kritik konularda destek sağlamaktadır.

İç Denetim Ve Kontrol

İç denetim faaliyetleri, kurumsal yönetim alanında yaşanan gelişmelerin etkisiyle birlikte tüm Dünya’da ve ülkemizde büyük önem taşıyama başlamıştır. Bu bağlamda müşterilerimize, iç kontrol mekanizmalarının ve iç denetim biriminin kurulması başta olmak üzere, hâlihazırda var olan yapılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi konularında destek sağlıyoruz.

Vergi

Ar-Ge Hizmetleri

Rekabetin giderek artması ile günümüzde Ar-Ge ve inovasyon altında yapılan yatırımların ülke ekonomilerinin büyümesinde doğrudan etkili olduğu kabul edilmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik harcamalarının arttırılması hedeflenmesi ile vergisel teşvik ve destek mekanizmaları ile özel sektör kuruluşları desteklenmektedir. Ekibimiz konuyla ilgili süreçlerin tüm aşamalarında müşterilerine, bu süreçlerin en etkin şekilde yönetilmesi için destek sağlamaktadır.

Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

İş hayatında artan rekabet ve ilgili mevzuatta meydana gelen sürekli değişim, şirketlerin muhasebe, vergi, finansal raporlama gibi mali işler süreçlerini yasal mevzuata uygun şekilde yönetmelerini zorunlu hale getirmiştir. Şirketler kritik öneme sahip mali süreçlerini Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri sunan uzman firmalara teslim ederek, büyüme, karlılık ve uluslararası piyasalara açılma hedeflerine rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bu bağlamda uzman kadromuz ile muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarına destek sağlamaktayız.

Şirket Birleşme ve Devralma Vergi Hizmetleri

Şirket satın alma, birleşme, bölünme ile şirketin yeniden yapılandırmasına ihtiyaç duyulan hallerde, gerçek kişi veya kurumların ihtiyaçlarına yönelik olarak, satın alma veya elden çıkarma işlemlerinde vergi durum değerlendirmesinin yapılması, şirketin satın alma/elden çıkarma işlemleri öncesinde ve sonrasında vergisel yapılandırma işlemlerinin yapılması, hisse alım satım sözleşmesi ve eklerinin vergisel açıdan değerlendirilmesi ve denetlenmesi konularında destek sağlamaktayız.  

Uluslararası Vergi Hizmetleri

Şirket satın alma, birleşme, bölünme ile şirketin yeniden yapılandırmasına ihtiyaç duyulan hallerde, gerçek kişi veya kurumların ihtiyaçlarına yönelik olarak, satın alma veya elden çıkarma işlemlerinde vergi durum değerlendirmesinin yapılması, şirketin satın alma/elden çıkarma işlemleri öncesinde ve sonrasında vergisel yapılandırma işlemlerinin yapılması, hisse alım satım sözleşmesi ve eklerinin vergisel açıdan değerlendirilmesi ve denetlenmesi konularında destek sağlamaktayız.  

Teknoloji

Bilgi Teknolojileri Risk ve Yönetim Hizmetleri

 

Bilgi sistemlerinin yönetimi ve bağımsız denetimine ilişkin usul ve esaslar 05.01.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Sitemleri Bağımsız Denetim Tebliği ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda bilgi sistemleri bağımsız denetiminin amacı, bilgi sistemleri içerisinde yer alan faaliyetlerin ilgili Tebliğde düzenlenen ilkeler doğrultusunda değerlendirilmesi ve denetlenmesidir.

Konusunda uzman ekibimiz ile bilgi sistemleri yönetim ve denetim ilkelerinde yükümlü hale gelen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların mevcut durumlarının incelenmesi, yapılacak inceleme neticesinde belirlenecek eksikliklerde iyileştirme yapılması, denetim raporunun hazırlanması vb. konularda müşterilerimize destek sağlamaktayız.

Teknoloji Danışmanlığı

Günümüz teknoloji dünyasına bağlı iş hayatında, bilişim teknolojilerinden her alanda faydalanmak ve donanımlı olmak şirketlere ve kurumlara büyük oranda kazanç sağlamaktadır. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanılması kalite ve verimlilik artışı sağlamaktadır. Uzman ekibimiz ile teknoloji danışmanlığı kapsamında, mevcut alt yapının incelenmesi, sistemlerin kullanılabilirlik durumlarını raporlanması, teknolojiletin ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırılması ve hayat geçirilmesi vb. konularda müşterilerimize destek sağlıyoruz.

Vergi Teknolojisi

Lendo Türkiye olarak e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Kayıt Saklama vb. uygulamalara geçmek isteyen veya mevcut süreçlerini en iyi hale getirmek isteyen firmaların mevcut iş ve sistem doğrultusunda mevzuat gerekliliğini karşılayacak şekilde destek sağlıyoruz

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetimi

Bilgi sistemlerinin yönetimi ve bağımsız denetimine ilişkin usul ve esaslar 05.01.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Sitemleri Bağımsız Denetim Tebliği ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda bilgi sistemleri bağımsız denetiminin amacı, bilgi sistemleri içerisinde yer alan faaliyetlerin ilgili Tebliğde düzenlenen ilkeler doğrultusunda değerlendirilmesi ve denetlenmesidir.

Konusunda uzman ekibimiz ile bilgi sistemleri yönetim ve denetim ilkelerinde yükümlü hale gelen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların mevcut durumlarının incelenmesi, yapılacak inceleme neticesinde belirlenecek eksikliklerde iyileştirme yapılması, denetim raporunun hazırlanması vb. konularda müşterilerimize destek sağlamaktayız.

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetimi

Bilgi sistemlerinin yönetimi ve bağımsız denetimine ilişkin usul ve esaslar 05.01.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Sitemleri Bağımsız Denetim Tebliği ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda bilgi sistemleri bağımsız denetiminin amacı, bilgi sistemleri içerisinde yer alan faaliyetlerin ilgili Tebliğde düzenlenen ilkeler doğrultusunda değerlendirilmesi ve denetlenmesidir.

Konusunda uzman ekibimiz ile bilgi sistemleri yönetim ve denetim ilkelerinde yükümlü hale gelen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların mevcut durumlarının incelenmesi, yapılacak inceleme neticesinde belirlenecek eksikliklerde iyileştirme yapılması, denetim raporunun hazırlanması vb. konularda müşterilerimize destek sağlamaktayız.

Makro Ekonomi ve Küresel Piyasalar

Lendo Turkey, makro ekonomik danışmanlık hizmeti ile işletmelere ve işletme yöneticilerine küresel ekonomideki ve Türkiye ekonomisindeki ekonomi politikaları, makroekonomik veriler ve trendler hakkında bilgiler vermektedir. Belirsizliğin her geçen gün arttığı bir dönemde öngörü yapmanın zorlaşması nedeni ile “angörü” raporları ile karar alma süreçlerinde daha etkin bir bilgilendirme sağlanmaktadır.

Para ve maliye politikalarına ilişkin öngörülerin alınan kararları güçlendireceği bilinmektedir. Bu bakımdan Lendo Turkey; milli gelir, enflasyon, istihdam piyasası, faiz oranları ve vergi gibi alanlarda karar alma sürecini destekleyici raporlar ile üst düzey yöneticilerin bilgi havuzunu sürekli güncel tutmaktadır.

Karbon Ayak İzi

Küresel ısınmayı, iklim değişikliğini ve doğal yaşamı tehdit eden faktörleri en aza indirmek için Karbon ve Su Ayak İzinin hesaplanması ve ardından azaltım yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Şirketimiz başta ihracat yapan firmalar olmak üzere talep eden tüm firmalara sürdürülebilirlik raporlarında kullanılabilecek Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Hizmeti vermektedir.

Scroll to Top